เพลงใหม่จาก GREASY CAFE – 9 | ก้าว

Home / Music Update, Uncategorized / เพลงใหม่จาก GREASY CAFE – 9 | ก้าว

GREASY CAFE – 9 | ก้าว

บางครั้งชีวิตก็เหมือนเรือกลางทะเลที่ไกลฝั่งต้องฝ่าฟันเพื่อปลายทาง…ที่ตั้งใจ